„Daugel krito sūnų...“

2014 02 04

Taip pavadinta Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje atidaryta dokumentų paroda, skirta kovoms dėl Lietuvos Nepriklausomybės Ukmergės krašte 1919-1920 metais.

Vartydami  1919 metų „Lietuvos ūkininko“ laikraštį, aptiksime gegužės 4 dienos Lietuvos Generalinio štabo pranešimą, kuriame informuojama, jog „Šiandien 3 val. po pietų mūsų kariuomenė suvienytomis jėgomis (drauge su vokiečiais) užėmė Ukmergę. Bolševikai bėga panikoje. Mūsų kariuomenė seka jų pėdomis. Traukdamiesi iš miesto bolševikai išsivežė su savimi grupę įkaitų ukmergiečių. Dalis jų netrukus buvo paleista, o Boleslovas Dirmantas – pirmasis Ukmergės lietuvių gimnazijos direktorius, pirmasis Ukmergės apskrities viršininkas, vėliau ilgametis Ukmergės burmistras nelaisvėje išbuvo daugiau kaip metus ir sugrįžo tik 1920m. vasarą“.

Apie kautynes Ukmergėje rašoma ir kraštiečio istoriko Vytauto Leščiaus monografijoje „Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose, šio autoriaus knygoje „Kovų istorijos“, leidinyje „Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos“, kurioje surasime daug įdomios informacijos apie to laikotarpio karybos, ginkluotės raidos tendencijas. Kaip ir Jono Vaičenonio knygoje „Lietuvių karių uniformos ir lengvieji ginklai XX a.“

Per du nepriklausomybės dešimtmečius aštuoni kadrininkai stovėjo Lietuvos kariuomenės priešakyje. Tai generolai Silvestras Žukauskas, Pranas Liatukas, Jonas Galvydis-Bykauskas, Stasys Raštikis ir kiti – apie šiuos iškilius vyrus  knygoje „Lietuvos kariuomenės vadai“ pasakoja pulkininkas leitenantas dr. Gintautas Surgailis, padovanojęs Viešajai bibliotekai visą pluoštą vertingų leidinių: „Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas“, „Trečiasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas“,

„Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai“ (2 tomai), „Karo archyvas“ (8 tomai).

Vb inform.

Melanijos Širvienės nuotraukos.