Likimo išbandymai nepalaužė

2015 05 06

Ats. plk. Arūnas Dudavičius
„Versmės“ leidyklos atstovas

Į Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą,  balandžio 29 d. vykusį Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje, atvyko rajono savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto istorijos magistrantas, Kauno IX forto muziejaus muziejininkas Vytautas Jurkus, atsargos majoras Vidmantas Leščius, visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narės Leonora Jankeliūnienė ir Zuzana Stunžėnienė, Antano Smetonos gimnazijos gimnazistai Monika Zurzaitė, Eglė Sabaliauskaitė, Miglė Iziumcevaitė, Vilma Valančiūtė ir Domantas Zubrickis.

Renginį muzikine programa papuošė atvykęs Sveikatos universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis ,“Kupolė“, vadovaujamas Daivos Bradauskienės. Renginyje tap pat dalyvavo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės skyriaus vadovė Aldona Kalesnikienė, Kraštotyros muziejaus direktorės pavaduotojas Vladas Kovarskas, mokymo įstaigų atstovai, kiti rajono bendruomenės nariai.

Viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė pasveikino renginio svečius ir pasidžiaugė, kad bibliotekoje pristatoma “Versmės” leidyklos išleista knyga “Likimo išbandymai”. Renginio vedėjas atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius pakvietė visus dalyvius pagerbti tylos minute žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius, cituodamas Pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos žodžius: „Ko laukia tauta iš savo jaunimo? Ji laukia, kad tikrai mokytųsi ir auklėtųsi, ir neštų šviesą savo kraštui”.

Pirmojoje renginio dalyje Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai skaitė ištraukas iš knygos ,“Likimo išbandymai”: “Yra ir čia šviesos spindulėlių”, “Norilsko vergovėje”, „Pasipriešinimo dvasios pergalė”, “Tas stebuklingas žodis Tėvynė”. Vėliau knygą vertino istorikas Vytautas Jurkus. “Šie autorės prisiminimai moko, kiek daug gali ištverti žmogus, kuris net sunkiausiomis aplinkybėmis išlieka nepasidavęs, nepalūžęs dvasia ir išlikdamas laisvu. Laisvai mąstyti net ir nelaisvės sąlygomis yra egzistenciškai svarbu ir šiandien Lietuvai ir visai Europai iškilusių naujų pavojų sąlygose“,- kalbėjo V. Jurkus. Pirmąją renginio dalį dainomis baigė folkloro ansamblis “Kupolė”. Jie atliko dainas “Ko palinkot, žilvičiai” ir “Partizanų būrys”.

Antrąją renginio dalį pradėjo knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė. Ji pasidalijo atsiminimais su atvykusiais į renginį vepriškiais, teigdama, kad jos šaknys irgi nuo Veprių krašto. “Čia prabėgo mano vaikystės vasaros tarp gražių pievų, beržų ošimo ir nuostabių draugų, - sakė knygos autorė Joana. - Dar ir dabar jaučiu nerimą dėl Norilsko sukilimo metu nužudytų kalinių, kurių kūnai buvo sumesti į neveikiančias anglių šachtas. Šią knygą skiriu visiems Lietuvos kariuomenės karininkams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, amžiams atgulusiems Sibiro taigos platybėse, kad Lietuvos jaunimas pažintų to laikmečio žiaurumus, prievartą ir galėtų didžiuotis, jog yra lietuviai, turintys garbingą istoriją, šimtmečiais puoselėtą kultūrą ir nuostabią kalbą“,– akcentavo knygos autorė. Knygos sudarytojas prof. J. Mureika pristatė patalpintus leidinyje „Likimo išbandymai“ žmonių vertinimus apie knygą. Jis citavo garbės daktarę Jūratę Statkutę de Rosales, profesorius Viktoriją Daujotytę, Romualdą Grigą, poetą Rimvydą Stankevičių ir kitus knygos vertintojus. “Kuomet knygos autorė rašo apie savo išgyvenimus, tuomet susidaro emocinė galia. Pažinęs šias galias, žmogus neskaičiuos laiko, pinigų, bet gyvens savo vertybėmis. Kokios žmogaus dvasinės galios? Nėra jokių mokymo programų bendrojo lavinimo mokymo įstaigose, universitetuose. Vyrauja paviršutiniškumas, perkrova mokomaisiais dalykais, o kur tie žmogaus išgyvenimai, kurie skatintų jį dirbti, kovoti už savo šeimą, tėvynę, tautą. Pilietiškumas be tautiškumo - tai tuščia frazė”,- labai emocionaliai kalbėjo prof. J. Mureika. Jis trumpai pristatė savo naujausią knygą „Pajaustos mintys”, padovanodamas ją viešajai bibliotekai bei A. Smetonos gimnazijai. 


Vėliau kalbėjo rajono savivaldybės mero pavaduotoja K. Stepanova. “Knygos autorės pasakyti žodžiai - grynuoliai apie žmogų, kuris nešioja savyje savo giminės istoriją ir ją turtina savo darbais”,- sakė vicemerė, prisimindama savo šeimos šaknis, tarpukario Lietuvos savanorių žygius, pagarbą kito tikėjimo, kitos tautybės žmonėms 1918-1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje. Antrąją renginio dalį dainomis baigė folkloro ansamblis ,“Kupolė“, atlikęs dainas “Bolševikai tegu žino“ bei “Ten kur šlama“.

Renginį apibendrino ir trumpą diskusiją organizavo bibliotekos direktorė R. Griškevičienė, pakvietusi Veprių miestelio atstovus Romą Šaulį, bibliotekininkę Almą Aleknavičienę, literates Leonorą Jankeliūnienę ir Zuzaną Stunžėnienę tarti keletą žodžių apie knygą ir jos autorę. “Didžiuojamės jumis ir jūsų knyga“, - sakė susirinkusieji. Renginio dalyviai dėkojo “Versmės” leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui, redaktorei Sonatai Jonušaitei, kalbos redaktorei Aušrai Gudavičiūtei, viršelio dailininkei ir maketuotojai Danutei Šmitienei, meninei redaktorei Onai Liugailienei.

Pasibaigus renginiui dar ilgai bibliotekos fojė netilo susirinkusiųjų pokalbiai, knygos autorė dalijo savo autografus, vyko nuoširdus bendravimas prie kavos puodelio. Renginio vedėjas trumpai pristatė kitas “Versmės” leidyklos išleistas knygas, monografijas, aptarė būsimuosius renginius.


Melanijos Širvienės nuotraukos.