Teisės aktai

2018 10 25

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Kultūros ministras „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 – 2013 metų programos patvirtinimo“

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo

Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas “Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai